ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจประเมินคุณสมบัติการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาอาชีพทำนา ประจำปี ๒๕๖๔

Read more

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงาน นโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ทบทวนการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ทบทวนการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ทบทวนการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓ โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

Read more

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการจัดทำโครงการและของบประมาณการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Read more

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ืร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว การทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี มอบหมายให้ น.ส.สุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

Read more

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการประเมินความเครียดและความเสียหายของไม้ผลยืนต้นจากการขาดน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

Read more

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Read more

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ติดตามและตรวจประเมินแปลงการผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

Read more

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ต้อนรับและอำนวยความสะดวกนายศราวุธ ประดับคำ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬและคณะฯ ในการมาตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ระหว่างศูนย์ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓  

Read more

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๓ ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งเทิง

Read more

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง นางสาว สุวรรณี เพิ่มฉลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานสืบสานประเพณีลงแขกดำนาสามัคคีรวมพลคนแปลงใหญ่ ตามโครงการ "น้ำเต็มนา ผู้ว่าพาดำ"

Read more

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และดำนาเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายคาร หารโยธี ช่างไฟฟ้า ช๔ พร้อมทีมงาม จัดส่ง วัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำมุมองค์ความรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกติดตามโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ดิน ปี ๖๓-๖๔ ซึ่งได้รับเกียรติ จากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดและเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

Read more

วันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

Read more

วันที่ ๓-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายณัฏฐกิตติ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISTA

Read more

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

Read more

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมและสาธิตการเกษตรไทย ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ปี ๒๕๖๓

Read more

  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดซุ่มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

Read more

  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจคัดกรองเกษตรกรและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดนิทรรศการด้านข้าว การสาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Read more

  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมงานโครงการน้ำเต็มนาผู้ว่าพาดำ นำชุมชนพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19

Read more

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการน้ำเต็มนาผู้ว่าพาดำ นำชุมชนพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้ COVID ๑๙

Read more

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ ๓ และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่

Read more

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ​ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ​ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๓​ รอบที่​ ๒

Read more

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา ดานะ เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ ๒  

Read more

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการน้ำเต็มนาผู้ว่าพาดำ นำชุมชนพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้ COVID ๑๙

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แบบพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แบบพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

Read more

ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่) ปี ๒๕๖๓

Read more

ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามโครงรอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย

Read more

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่) ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย น.ส.สุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

Read more

  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกติดต่อประสานงานและสำรวจพื้นที่การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจคัดกรองเกษตรกรและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านข้าว

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมปักดำนาแปลงสาธิต

Read more

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

Read more

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

Read more

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไหม้ข้าว แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๑๕ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจคัดกรองเกษตรกรและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

Read more