ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัด...

Read more

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวที...

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ...

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัด...

Read more

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวที...

Read more

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้าน...

Read more

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้าน...

Read more

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมศูนย์เรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ด้าน...

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมนำ...

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์  และนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมทีมงาน จัดประชุมศูนย์เรียนรู้...

Read more

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุพรรณ ภูวาดเขียน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน,นายคาน หารโยธี...

Read more

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางณัฐธภา ถนอมสุข  เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรม นำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสิริวรรณ บุตรสามาลี เจ้าหน้าที่เกษตร จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ...

Read more

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ...

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ  พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานจัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  จัดประชุมศูนย์เรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสิริวรรณ บุตรสามาลี เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว...

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน แบ่งแปลงทดสอบย่อย...

Read more

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกร ...

Read more

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางณัฐธภา ถนอมสุข  เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรม นำนักเรียนศึกษาดูงาน...

Read more

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสิริวรรณ บุตรสามาลี  เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงาน...

Read more

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา...

Read more

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสิริวรรณ บุตรสามาลี และ นางณัฐธภา ถนอมสุข เจ้าหน้าที่เกษตร พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงาน จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่...

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร และนางณัฐธภา ถนอมสุข เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมติดตาม...

Read more

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรม...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร และนางณัฐธภา ถนอมสุข เจ้าหน้าที่เกษตร จัดกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดการอบรม...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายทศพล อุทัยเรือง ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ช.๓ พร้อมด้วยคณะ ติดตามให้คำแนะนำ...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายฐาปนัท แผ่นพงษ์ เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายชวลิต สิทธิโชติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง  พึ่มชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดการอบรม...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายทศพล อุทัยเรือง ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ช.๓ พร้อมด้วยคณะ ติดตามให้คำแนะนำ...

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายชวลิต สิทธิโชติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้...

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมทีมงาน ร่วมจัดงาน...

Read more

วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ...

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุงช.๓ พร้อมทีมงานจัดการฝึกอบรมเกษตรกร...

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ...

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ...

Read more

วันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร  พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่...

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ...

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายประเสริฐชัย เสริมเปร่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงานจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ...

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีโดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุงช.๓ พร้อมทีมงานจัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล  มิลินทานุช ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายประเสริฐชัย เสริมเปร่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงานจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีพร้อมทีมงานจัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว...

Read more