ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานพร้อมเก็บรวบรวมเอกสารใบตอบรับเมล็ดพันธุ์ (แบบ คร.๒) และบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว (แบบ คร.๓) ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพ ปี ๒๕๖๓/๖๔

Read more

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานพร้อมเก็บรวบรวมเอกสารใบตอบรับเมล็ดพันธุ์ (แบบ คร.๒) และบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว (แบบ คร.๓) ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพ ปี ๒๕๖๓/๖๔

Read more

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช​ พึ่มชัย นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จ่ายเมล็ด​พันธุ์หลัก ข้าว กข6 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบเมล็ดพันธ์ข้าวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงในปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

Read more

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๑๕ สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และ กข๑๕ สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช​ พึ่มชัย นักวิชาการเกษตร​ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จ่ายเมล็ด​พันธุ์หลัก ข้าว กข6 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔

Read more

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๓ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

Read more

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และ กข๑๕ สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดตามการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ รวมทั้งสิ้น 24,263 กิโลกรัม ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน จ่ายเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

Read more

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ และขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

Read more

  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน จ่ายเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข๖ เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

Read more

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และสันป่าตอง ๑ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

Read more

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญ พร้อมทีมงาน จัดส่งและจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๖ และขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒

Read more

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมโครงการอุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง

Read more

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมตรวจสอบสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓

Read more

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมโครงการอุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง

Read more

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สำรวจพื้นที่และร่วมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตามโครงการทหารพันธุ์ดี ในปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายวารินทร์ แก้วก่า พนักงานขับรถยนต์ ส๒ และนายวิเชียร เทียงบุญ ช่างซ่อมบำรุง ช๓ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายวารินทร์ แก้วก่า พนักงานขับรถยนต์ ส๒ และนายวิเชียร เทียงบุญ ช่างซ่อมบำรุง ช๔ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๔)

Read more

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานเกษตรกร เพื่อหาพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๓)

Read more

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๓)

Read more

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้ออกสำรวจศูนย์ข้าวชุมชน ที่มีความประสงค์เพื่อเข้าร่วมเป็นแปลงสำรองผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยกลุ่มควบคุมคุณภาพและโรงงานร่วมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวระหว่างปรับปรุง       

Read more

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายวารินทร์​ แก้วก่า พนักงานขับรถยนต์​ ส๒ พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

Read more

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมทีมงาน ออกจัดส่งใบรับรองผลการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี ๒๕๖๒

Read more

วันที่ ๑๙​ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายวารินทร์​ แก้วก่า พนักงานขับรถยนต์​ ส๒ พร้อมทีมงาน ออกพื้นที่ติดตามครุภัณฑ์​ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบนาแปลงใหญ่​ ณ ต.ภูกระดึง​ อ.ภูกระดึง จ.เลย

Read more

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและให้คำแนะนำและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ

Read more

วันที่ ๑๖ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยข้าราชการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ ด้วยธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Read more

วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร และ นางสาวสิริวรรณ บุตรสามาลี เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๙ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยข้าราชการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ ด้วยธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Read more

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

  วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ ๑

Read more

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

วัันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางสาว สุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ ในการกำหนดอุปสงค์ และอุปทาน ในการวางแผนการผลิต ปี ๖๓/๖๔ ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

Read more

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ ๑

Read more

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ ๑

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒ มีนาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยข้าราชการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ ด้วยธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Read more

วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓ เจ้าที่หน้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการฯ หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะ Smart Assistant officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส.สุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในการกำหนดอุปสงค์ และอุปทาน ในการวางแผนการผลิต ปี ๖๓/๖๔ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๓

Read more

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

Read more

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง

Read more

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา กิจสำเร็จ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตรวจนับวัสดุการผลิตคงคลัง เคมีภัณฑ์คงคลัง เมล็ดพันธุ์คงคลัง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

Read more

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒

Read more

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ติดต่อประสานงานสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง การจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ การจัดเวทีชุมชน

Read more

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและให้คำแนะนำและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

Read more

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและให้คำแนะนำและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Read more

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ได้จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่

Read more

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามให้คำแนะนำและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี

Read more

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ได้จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่

Read more

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและให้คำแนะนำและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย

Read more

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ได้จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่

Read more

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ได้จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

Read more

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยข้าราชการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ ด้วยธงชาติและเพลงชาติไทย

Read more

วันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

Read more

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน​ ออกติดตามให้คำแนะนำและตรวจสอบคุรุภัณฑ์​โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้ออกติดตามการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารและสำรวจปริมาณข้าวเปลือกและเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดีที่ผ่านมาตรฐาน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้ออกติดตามการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารและสำรวจปริมาณข้าวเปลือกและเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดีที่ผ่านมาตรฐาน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ได้ออกติดตามการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารและสำรวจปริมาณข้าวเปลือกและเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดีที่ผ่านมาตรฐาน

Read more

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร สำรวจและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓

Read more

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร สำรวจและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง

Read more

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ​ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ 

Read more

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การยอมรับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี

Read more