ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจประเมิน...

Read more

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ประสานงานและจัดเก็บเอกสาร...

Read more

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอภิชิต สุวรรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงานจัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลังสูตร...

Read more

วันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีพร้อมทีมงานจัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลังสูตร...

Read more

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและทีมงานร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาค...

Read more

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย พร้อมทีมงาน เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ดิน...

Read more

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตรพร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์...

Read more

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย  นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ...

Read more

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์...

Read more

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นเกียรติและนิทรรศการ...

Read more

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์...

Read more

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีนำโดย นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน...

Read more

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ดำเนินการเก็บ...

Read more

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ...

Read more

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดงาน...

Read more

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ...

Read more

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ...

Read more

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอภิชิต สุวรรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพระราชพิธี...

Read more

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมทีมงาน ร่วมบูรณาการอบรมเกษตรกร...

Read more

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ...

Read more

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดงาน...

Read more

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ...

Read more

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายสุภี  ตุมอญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน  ร่วมจัดนิทรรศการ...

Read more

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช  พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ ได้จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ...

Read more

วันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

Read more

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรม...

Read more

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอรรฆ พรรคเจริญ ตำเเหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนางสาวปรียาพร ศรีหอมเหิน ได้จัดส่ง...

Read more

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช๓ พร้อมทีมงานร่วมจัดและออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่...

Read more

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายสุชาติ แก้ววิชัย ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส๒ พร้อมทีมงาน จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานจัด...

Read more

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดเวทีชุมชน พร้อมให้คำแนะนำชี้แจงโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ  ติดต่อประสานงาน...

Read more

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช.๓ พร้อมทีมงานร่วมจัดงาน จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดอุดรธานีและ...

Read more

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ  ติดต่อประสานงานโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานร่วม...

Read more

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายทศพล อุทัยเรือง ช่างซ่อมบำรุง ช.๓ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง๑ ให้กับโครงการเพิ่มศักยภาพ...

Read more

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอภิชิต สุวรรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงาน ออกติดตามและให้คำแนะนำเพื่อชี้แจงโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย...

Read more

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล...

Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกเข้าทำลายข้าว ระยะออกรวง รอบปลูกที่ 1 และปักดำฯ รอบปลูกที่่ 2 โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Read more

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์เมล็ดพันธุ์อุดรธานี  จัดประชุมหน่วยงานภาคี ครั้งที่๑ ร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวอุดรธานี  ติดตามให้คำแนะนำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย  ความสูงและจำนวนกอข้าว ระยะหลังปักดำ 75 วัน  พร้อมเก็บข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้น ในแปลงทดลอง และจัดเตรียมตาข่ายป้องกันนกเข้าทำลายระยะข้าวออกรวง

Read more

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี   ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

Read more

วันที่ 5 ก.พ. 61 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยม...

Read more

วันที่ 2 ก.พ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย...

Read more

วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมกิจกรรมดำนา ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิ)

Read more

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอภิชิต สุวรรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดประชุม...

Read more