ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน...

Read more

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ...

Read more

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตาม...

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน ...

Read more

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์...

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน ...

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการ...

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน...

Read more

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน...

Read more

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสิรฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติ...

Read more

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิต...

Read more

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิต...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ...

Read more

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตาม...

Read more

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิต...

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ แลพเต้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการ...

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตาม...

Read more

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตาม...

Read more

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิต...

Read more

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน...

Read more

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการ...

Read more

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ...

Read more

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดเวทีกระบวนการทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โครงการขยาย...

Read more

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงนาสาธิต โครงการเพิ่มศักยภาพ...

Read more

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์...

Read more

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ...

Read more

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน จัดประชุมคณะกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการ...

Read more

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานเจ้าหน้าที่ จัดประชุม...

Read more

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่...

Read more

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ" ครั้งที่ 2 โครงการ...

Read more

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมตกกล้าแปลงนาสาธิต ตามโครงการทหาร...

Read more

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมและเริ่มตรวจประเมินภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้...

Read more

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก...

Read more

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ...

Read more

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ...

Read more

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อ...

Read more

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ออกสำรวจคัดกรองเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของ...

Read more

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้...

Read more

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายประเสิรฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วม...

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการ...

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 ครั้งที่...

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตาม....

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 (ธนาคารต่อเนื่อง) ครั้งที่...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงต่อเนื่อง) ภายใต้...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกสำรวจคัดกรองเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของ Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติ...

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิต...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามแปลงนาโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหา...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิต...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกสำรวจคัดกรองเพื่อตรวจสอบและยืนยัน...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการ...

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการ...

Read more

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ...

Read more

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน...

Read more

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร...

Read more

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ประกอบ...

Read more

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ....

Read more

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่อง...

Read more

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสิรฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธง...

Read more

วันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้...

Read more

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่ม...

Read more

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวอาทิตยา พรมคำอ้าย ตำแหน่งนักวิชาการเกตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์...

Read more

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด...

Read more

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่...

Read more

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้กับสมาชิกศูนย์การ...

Read more

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางวิภาพร ณรงค์พันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร...

Read more

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมวางแผนการปฎิบัติงานร่วมกันของสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ...

Read more

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน...

Read more

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ด...

Read more

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตาม...

Read more

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว...

Read more