ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โดยนางสาวอรุโณทัย โยธสิงห์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง  

Read more

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม Conference  

Read more

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์อุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ พร้อมทีมงาน ร่วมออกสำรวจและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ภายใต้โครงการ Young Smart Farmer ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่”  

Read more

  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดเก็บเอกสารบันทึกข้อมูลประจำศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”  

Read more

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  

Read more

  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช​ พึ่มชัย​ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง และติดตามให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว  

Read more

  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการทำวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร  

Read more

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  

Read more

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดการอบรมเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิสภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

Read more

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

Read more

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง และติดตามให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว  

Read more

  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

Read more

  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน เข้าประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวไรซ์เบอรี่บ้านกล้วย  

Read more

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง และติดตามให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว  

Read more

  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง และติดตามให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมตรวจสอบครุภัณฑ์  

Read more

  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มไข่แดง และติดตามให้คำแนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมตรวจสอบครุภัณฑ์  

Read more

  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวและตรวจสอบครุภัณฑ์  

Read more

    วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวและตรวจสอบครุภัณฑ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔      

Read more

  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำและส่งมอบกระสอบพลาสติกสานให้กับศูนย์ข้าวชุมชน    

Read more

  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”    

Read more

  วันที่ ๒๒ มกราคม​ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔    

Read more

    วันที่ 20 มกราคม 2564 นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2  

Read more

    วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรฯ และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ    

Read more

    วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี. ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรฯ และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ    

Read more

  วันที่ ๑๕ มกราคม​ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญ พร้อมทีมงาน ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๒ มกราคม​ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

Read more

  วันที่ ๘ มกราคม​ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๗ มกราคม​ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ นำ​โดยนายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกสุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ด​พันธุ์​ข้าว กข๖ ฤดูฝน ชั้นพันธุ์ขยาย ปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๕ มกราคม​ ๒๕๖๔ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ นำ​โดยนายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกสุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ด​พันธุ์​ข้าว ฤดูฝน​ ปี๒๕๖๔​  

Read more

  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน แจ้งความประสงค์ขอดำเนินกิจการต่อของศูนย์ข้าวชุมชน  

Read more

  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองสวรรค์ ข้าว กข๑๕ ชั้นพันธุ์ขยาย  

Read more

  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ นำ​โดยนายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกสุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ด​พันธุ์​ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน​ ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน แจ้งความประสงค์ขอดำเนินกิจการต่อของศูนย์ข้าวชุมชน    

Read more

  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน แจ้งความประสงค์ขอดำเนินกิจการต่อของศูนย์ข้าวชุมชน  

Read more

  วันที่ ๒๒ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว ขาวดอกมะลิ๑๐๕ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดซื้อ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๗ ตัวอย่าง  

Read more

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว ขาวดอกมะลิ๑๐๕ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสุพรรณ ภูวาดเขียน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมการรับเสด็จบริเวณซุ้มกิจกรรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  

Read more

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดซื้อ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๘ ตัวอย่าง   

Read more

  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดซื้อ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๐ ตัวอย่าง  

Read more

  วันที่ ๑๗ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๑๕ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านคอกช้าง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหมือดแอ่ ข้าว ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ชั้นพันธุ์จำหน่าย  

Read more

  วันที่ ๑๗ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๖​ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ นำ​โดยนายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกสุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ด​พันธุ์​ข้าว กข๑๐๕ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน​ ปี๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๖ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดย นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดซื้อ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานติดตามคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ นำ​โดยนายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกสุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ด​พันธุ์​ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน​ ปี๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมการรับเสด็จบริเวณลานวดข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  

Read more

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายเสมียน คานทอง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดซื้อ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๙ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข๑๒ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๙ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ เตรียมการซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ นำ​โดยนายกัมพล​ แสนขว้าง นักเกษตร​ พร้อมทีมงาน ออกสุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ด​พันธุ์​ข้าว กข๑๒ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน​ ปี๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​อุดรธานี​ นำ​โดยนายแอสกวินย์ ไตรยมณี ช่างเครื่องกล ช๔ พร้อมทีมงาน ออกสุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ด​พันธุ์​ข้าวฤดูฝน​ ปี๖๓  

Read more

  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  

Read more

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการจัดเวทีเสวนาเรื่องการผลิตข้าวครบวงจร  

Read more

  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุม​เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูฝน​ ​ปี​ ๖๓ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน​ ๗๔ ราย  

Read more

  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดซื้อ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑ ตัวอย่าง  

Read more

  วันที่ ๓ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร พร้อมทีมงาน จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืน ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย  

Read more

  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกประจำปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๒ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร พร้อมทีมงาน จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืน ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ข้าว ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ชั้นพันธุ์ขยาย

Read more

  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจัดซื้อ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๒ ตัวอย่าง  

Read more

  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน  

Read more

  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.ส.สุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมเพื่อรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านการเกษตร  

Read more

  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านการเกษตร  

Read more

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

Read more

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน  

Read more

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ พร้อมทีมงาน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

Read more

  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่๒  

Read more

  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่๒  

Read more

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร พร้อมทีมงาน จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืน ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย  

Read more

  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายสุภี ตุมอญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔  

Read more

  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

Read more

  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร พร้อมทีมงาน จ่ายกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืน ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more

    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

Read more

  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ประสานงานการเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓  

Read more

  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นำโดยนางสาวสุดคนึง พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ อย่างเป็นทางการ ข้าว กข๖ ชั้นพันธุ์ขยาย (ตรวจซ้ำ)

Read more

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ประสานงานการเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  

Read more

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓  

Read more