ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


พิธีปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร ออกปฏิบัติงานควบคุมปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ รับฤดูกาลผลิตใหม่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น

พิธีปล่อยขบวนสารวัตรเกษตร ออกปฏิบัติงานควบคุมปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ รับฤดูกาลผลิตใหม่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-27 11:25:34

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานพืชสวนโลกอุดรธานี บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด

ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานพืชสวนโลกอุดรธานี บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-27 10:43:56

อ่านต่อ...

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-27 10:20:25

อ่านต่อ...

ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างยั่งยืน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP seed (มกษ. 4406 -2560)

ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างยั่งยืน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP seed (มกษ. 4406 -2560)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-27 10:04:55

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานและออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดย นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานและออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-23 09:12:41

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายอนรรฆ พรรคเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-23 09:08:52

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร จ่ายเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลง ฤดูฝน ปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายกัมพล แสนขว้าง นักเกษตร จ่ายเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลง ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-23 09:01:35

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างยั่งยืน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP seed (มกษ. 4406 -2560)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างยั่งยืน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP seed (มกษ. 4406 -2560)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-19 08:51:56

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จ่ายเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลง ฤดูฝน ปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จ่ายเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลง ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-19 08:43:59

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามโครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามโครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG-Naga Belt Road)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-18 13:49:47

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS-SDGs) โครงการย่อยการส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) หรือมาตรฐานอินทรีย์ (PGS-SDGs)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS-SDGs) โครงการย่อยการส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) หรือมาตรฐานอินทรีย์ (PGS-SDGs)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-18 13:46:57

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างยั่งยืน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP seed (มกษ. 4406 -2560)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างยั่งยืน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP seed (มกษ. 4406 -2560)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี วันที่ 2022-05-18 13:42:18

อ่านต่อ...