ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3)


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3)

   

วันที่ 8 เมษายน 2565
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 
โดยนายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน 
จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ 3) 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565
พันธุ์กข12 จำนวน 2,000 กิโลกรัม พันธุ์กข15 จำนวน 3,500 กิโลกรัม
พันธุ์กข6 จำนวน 2,000 กิโลกรัม และพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 จำนวน 3,000 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 10,500 กิโลกรัม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสะแบง ตำบลคำแก้ว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก และศูนย์ข้าวชุมชนสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ตำบลหนองม่วง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย