ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมและจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ร่วมและจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

    วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นำโดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมและจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ซึ่งได้รับเกียรติจากจ่าสิบโทสุกิจจา กิจรักษา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าภาคส่วนและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานีและเกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวน 50 คน