ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    วันที่ 22 เมษายน 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมงานและออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีหัวหน้าภาคส่วนและผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน