ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565


    ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565

    วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และทีมงาน ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนและแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง  และโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี