จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว


    จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

   

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี มอบหมายให้นายประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงาน จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว                                                               
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้วและสำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี