อบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี


    จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี หลักสูตร “การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข”

    วันที่ 2 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี หลักสูตร “การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข” ณ ห้องประชุมข้าวเหนียวหอม  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา ศิษยศาสตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมทีมงาน จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 56 คน