ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565


    นายกิตตินันท์ จามรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565

   

วันที่ 6 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ จามรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองข้าวคุณภาพ (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2565 เกษตรกรจำนวน 12 ราย 14 แปลง 100 ไร่ ณ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี