บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1105  

ว่าที่ ร.ท อลงกต ถนอมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

042-237089

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


- - -

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ/ชำนาญงาน

042-237089

นางสาว ศิริวรรณ ทวีศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

042-237089

นาง อรุณ ประสมสัตย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

042-237089

นาง สุนันทา สุวรรณเทศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

042-237089

นาง ภคนันท์ สิงหคะเชนทร์

พนักงานพิมพ์ดีด ส ๓

042-237089

นาย สุธน อุปพระจันทร์

พนักงานพัสดุ ส ๓

042-237089

นาง เจียมจิต สุขเสริม

พนักงานธุรการ ส3

042-237089

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาง กนกวรรณ ไชยบุบผา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

042-237089

นางสาว คนึงนุช พึ่มชัย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

042-237089

นาย สุพรรณ ภูวาดเขียน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

042-237089

นาย คงเดช โสภากุล

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

042-237089

นาย วิเชียร เทียงบุญ

ช่างซ่อมบำรุง ช 4

042-237089

นาย ธิติวัฒน์ อภิเลิศรุ่งรัตน์

ช่างซ่อมบำรุง ช 4

042-237089

นาย แอสกวิลย์ ไตรยมณี

ช่างเครื่องกล ช 4

042-237089

นาย คาน หารโยธี

นายช่างไฟฟ้า ช 4

042-237089

นาย วารินทร์ แก้วก่า

ช่างซ่อมบำรุง ช 3

042-237089

นาย ยงยุทธ เนื่องชมพู

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช ๒

042-237089

นาย กัมพล แสนกว้าง

นักเกษตร

042-237089

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว สุดคนึง พึ่มชัย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

042-237089

นาย สุภี ตุมอญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

042-237089

นาง ณัฐชานันท์ สิงห์สุริย์

พนักงานพิมดีด ส 4

042-237089

นาย เสมียน คานทอง

พนักงานประจำห้องปัฏบัติการ ส 3

042-237089

นาย มงคล รักสุทธี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช ๒

042-237089

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย ประเสริฐชัย เสริมเปล่งศรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

042-237089

นาย อนรรฆ พรรคเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

042-237089

นาย สมเจตน์ สิงหคะเชนทร์

ช่างซ่อมบำรุง ช 4

042-237089

นาย วุฒิภัทร เพชรเสถียร

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3

042-237089

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว ชมพูนุช ศรีทองแท้

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

042-237089