วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       269  

   

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนำ ในการพัฒนาการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน

มุ่งการบริหารสู่ความเป็นเลิศ